Analyse, Vakvereniging

“Nieuwe Reiswet: nog veel onduidelijkheden”

Op 21 november 2017 werd de wet met betrekking tot de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van kracht. Deze nieuwe reiswet vervangt de oude regelgeving die dateert uit 1994. De nieuwe wet zal op 1 juli 2018 effectief van toepassing zijn. Maar er zijn nog heel wat onduidelijkheden. ABTO organiseert daarom een aantal informatiesessies om reisprofessionals duidelijk te maken hoe de vork werkelijk in de steel zit.

Travel Magazine woonde op 6 maart de informatiesessie in Gent bij.

Informatiesessie

Ilse Meyers, managing director ABTO, stelde dat de nieuwe reiswet een erg belangrijke impact gaat hebben op het functioneren van de reisorganisatie. De wet wordt van toepassing op alle reizen die verkocht worden vanaf 1 juli 2018. Reizen die verkocht werden voor deze datum, maar waarvan de afreis plaatsvindt na 1 juli, vallen nog onder de oude wet van 1994.

ABTO wil de reisprofessionals helpen om de nieuwe reiswet de baas te kunnen. Daarom organiseert de beroepsorganisatie twee workshopsessies van een halve dag. De eerste workshop, zoals deze op 6 maart in Gent, is een uitgebreide informatiesessie, waarbij de reisprofessionals leren wat er juist verandert en wat dat concreet betekent voor de reisorganisatie. Later volgt dan nog een tweede workshop, die de theorie omzet in de praktijk en waarbij de deelnemers leren welke concrete aanpassingen ze moeten doorvoeren.

Wie aan deze tweede informatiesessie, die wellicht in mei doorgaat, wil deelnemen, moet wel de eerste infosessie gevolgd hebben.

Toepassingsgebied

De wet is voortaan van toepassing op pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten die afzonderlijk worden verkocht door een organisator of een doorverkoper die handelt als tussenpersoon. De reiswet is dan weer niet van toepassing wanneer je een reis verkoopt die minder dan 24 uur duurt en geen overnachting behelst. Ook het aanbieden van reizen die incidenteel, zonder winstoogmerk en uitsluitend voor een beperkte groep reizigers worden georganiseerd, vallen buiten het toepassingsgebied van de nieuwe wet. Ilse Meyers wees er in dit verband wel op dat aan deze drie voorwaarden samen moet voldaan worden (‘cumulatieve voorwaarden’), alvorens je buiten het toepassingsgebied van de wet valt. Indien één element ontbreekt, is de nieuwe reiswet wél van toepassing. Deze drie voorwaarden zijn echter vaag geformuleerd en dus voor interpretatie vatbaar.

Definiëringen

Daarna volgde een uiteenzetting over de juiste definiëring van begrippen als reisdienst en pakketreis. Het werd de aanwezigen al snel duidelijk dat je ook hier een stevige juridische kluif aan hebt. Zo vermeldt de wet zes verschillende soorten pakketreizen. De basis van de definitie is dat het gaat om een combinatie van ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie. Het onderscheid met de definities voor ‘gekoppelde reisarrangementen’ (door professionelen voor reizigers gefaciliteerd) of ‘reisdiensten afzonderlijk verkocht’ is ook verre van duidelijk. Overigens verdwijnt de term reisbemiddelaar en wordt die vervangen door doorverkoper (professioneel die pakketreizen verkoopt of te koop aanbiedt die door de organisator zijn samengesteld). Van zodra een doorverkoper zelf reisdiensten tot een pakket combineert, wordt deze beschouwd als ‘organisator’.

Wet geschreven op maat van de klant

Het is volgens Ilse Meyers duidelijk dat de wetgever met deze nieuwe reiswet vooral de consument heeft willen beschermen. Zo werden de aansprakelijkheden en informatieverplichtingen voor de reisorganisatoren aanzienlijk uitgebreid. De reisaanbieders moeten voortaan zeer goed opletten hoe ze hun klanten gaan informeren. Dat begint al bij de zogenaamde precontractuele informatie, maar dat geldt ook voor de inhoud van de overeenkomst. Om achteraf moeilijkheden of discussies te vermijden, doet de reisaanbieder er goed aan om mogelijke wijzigingen aan de pakketreisovereenkomsten goed te omschrijven.

Concreet kan een reisorganisator pas belangrijke wijzigingen doorvoeren als men daarvoor de uitdrukkelijke toestemming heeft van de reiziger. Een ander punt van discussie is de reiziger het veel makkelijker krijgt om een geboekte reis op te zeggen. De reisorganisator kan niet langer grote opzegvergoedingen vragen, maar moet volgens de wetgever ‘redelijkheid’ in acht nemen.

Zoals gezegd worden de aansprakelijkheden voor de reisorganisatoren uitgebreid. De klanten kunnen schadevergoedingen of prijsverminderingen eisen indien er tijdens de uitvoering van de pakketreis ‘non-conformiteiten’ worden vastgesteld, die niet of onvolledig opgelost worden.

Bijzondere voorwaarden

Om de best verreikende gevolgen voor de aansprakelijkheid wat te temperen, doe je er volgens Ilse Meyers goed aan om een aantal bepalingen op te nemen bij de bijzondere voorwaarden. Zo is precontractuele informatie voortaan een must, net als de bepaling dat je je het recht voorbehoudt om wijzigingen door te voeren aan bepalingen van de pakketreisovereenkomst. Best zeg je ook dat er zich mogelijks prijswijzigingen kunnen voordoen. Tenslotte omschrijf je best een klachtenprocedure voor de klant en vermeld je in de bijzondere voorwaarden gestandaardiseerde opzegvergoedingen.

Aandachtspunten

Ilse Meyers concludeerde dat de reisorganisaties voortaan meer aandacht zullen moeten besteden aan de klachtenprocedures en de procedures om wijzigingen aan de reiziger kenbaar te maken. Belangrijk worden ook de samenwerkingsovereenkomsten tussen de organisatoren en de doorverkopers. Tenslotte is het verstrekken van het juiste standaardinformatieformulier ook een belangrijk aandachtspunt.

ABTO Matrix

Bij wijze van afsluiter van de informatiesessie kondigde Ilse Meyers aan dat ABTO haar leden, maar ook andere reisprofessionals, wil bijstaan bij de implementatie van de nieuwe reiswet. Concreet ontwikkelde de beroepsorganisatie hiervoor een tool of matrix waarmee je kan achterhalen of je een pakketreis, dan wel een gekoppeld reisarrangement of enkelvoudige reisdienst verkoopt. Hiermee kan de reisprofessional dan zien welke het juiste standaardinformatieformulier voor de boeking is dat hij aan de klant moet geven.

Deze nieuwe ABTO-tool komt binnenkort online.

Peter Van Oyen, senior reporter Travel Magazine

Comments