Reisindustrie

Hoe zit dat nu juist met de tegoedbonnen voor pakketreizen?

EXCLUSIEF

Door de coronacrisis wordt de reissector al meer dan twee maanden geconfronteerd met een massa annulaties en reizen die niet kunnen doorgaan. Ruim 8 weken na de publicatie van het Ministerieel Besluit dat reisorganisatoren de keuze geeft om een tegoedbon aan te bieden bij de annulering van pakketreizen omwille van de coronacrisis, blijkt dat er toch nog veel onduidelijkheid bestaat over het gebruik ervan in de praktijk.

Ilse Meyers, Secretaris-Generaal van ABTO en juridisch expert in de reiswetgeving zet in dit exclusief interview samen met Meester Pascal Nelissen Grade, partner in de advocatenassociatie Nelissen Grade en eveneens expert ter zake (o.a. voor De Geschillencommissie Reizen), alles nog eens op een rijtje. Ze geven een duidelijk antwoord op de meest voorkomende vragen, rekening houdend met de aanbevelingen van de Europese Commissie en wat de praktijk ons tot dusver heeft geleerd.

Ilse Meyers: “Allereerst willen we samen met jullie kijken naar de aanbevelingen van de Commissie die interessant zijn om te onthouden.” We hebben ze hieronder opgelijst:

We merken dat er nog heel wat vragen rijzen over de rechten en plichten van de verschillende partijen bij de annulatie van pakketreizen. Dat komt o.a. ook omdat er na het eerste besluit nog een tweede Ministerieel Besluit het licht zag dat door Minister Muylle zelf werd uitgelegd.

Daar komt nu nog eens bij dat de Europese Commissie deze week aanbevelingen maakte naar de lidstaten toe die de tegoedbonnen aantrekkelijk moeten maken voor de reizigers. De Commissie steunt zo – op haar manier – de lidstaten die de organisatoren de mogelijkheid bieden tijdelijk een tegoedbon aan te bieden als alternatief voor de terugbetaling van geannuleerde pakketreizen.

 • De tegoedbonnen moeten uitgegeven kunnen worden voor reizen die reeds vanaf 1 maart 2020 geannuleerd werden omwille van de coronacrisis.
 • De organisator mag een voucher aanbieden, maar de reiziger zou de keuze moeten krijgen tussen voucher en zijn recht op terugbetaling.
 • De tegoedbon moet een geldigheidsduur vermelden, alsook de rechten van de reiziger die aan de tegoedbon verbonden zijn.
 • De voucher moet een minimumgeldigheidsduur hebben van 12 maanden.
 • De tegoedbon moet uitgegeven worden op een duurzame gegevensdrager, zoals een e-mail of op papier.
 • De reiziger moet de tegoedbon flexibel kunnen gebruiken en de pakketreis die hij aankoopt met de tegoedbon, vrij kunnen kiezen.
 • De tegoedbon moet gebruikt kunnen worden voor elke boeking voor zijn vervaldatum, ook als de effectieve betaling gebeurt na de vervaldatum.
 • Na het einde van zijn geldigheidsperiode moet de waarde van de tegoedbon terugbetaald worden aan de reiziger.
 • De terugbetaling van de tegoedbon moet verzekerd zijn in geval van insolventie van de organisator.
 • De reiziger zou de tegoedbon kosteloos moeten kunnen overdragen, voor zover de reisdienstverleners hiermee instemmen.
 • De organisator moet garanderen dat de tegoedbon gebruikt kan worden om dezelfde soort reisdiensten te boeken, dan wel reisdiensten van dezelfde kwaliteit als de geannuleerde pakketreis.
 • Wanneer de geannuleerde pakketreis bij een doorverkoper geboekt werd, dient de organisator toe te laten dat de tegoedbon gebruikt wordt voor een nieuwe boeking bij dezelfde doorverkoper.
 • De organisator kan overwegen om de tegoedbon een hogere waarde te geven dan het bedrag dat de reiziger reeds betaalde voor de pakketreis. Deze hogere waarde kan de vorm aannemen van een vast bedrag of van toegevoegde diensten.
 • De organisator kan ervoor kiezen dat de tegoedbon ook gebruikt kan worden bij andere organisatoren die deel zijn van dezelfde groep.

Het Ministerieel Besluit van minister Muylle komt tegemoet aan het merendeel van de aanbevelingen,” verduidelijkt Ilse Meyers. “Andere zijn dan weer minder werkbaar in de praktijk en kunnen de zaken nog moeilijker maken voor de reissector”.

Moet minister Muylle nu meteen haar Besluiten aanpassen?

Pascal Nelissen Grade: “De aanbevelingen van de Europese Commissie zijn niet bindend. De lidstaten worden wel verzocht er zich naar te gedragen.

Derhalve dient de minister haar besluiten niet aan te passen.  Deze zijn rechtsgeldig en hebben uitvoerbare kracht.”

OK. Waarom is die tegoedbon eigenlijk zo belangrijk? Kunnen de mensen niet gewoon hun geld terugkrijgen?

“Laten we eerst even opnieuw schetsen waaróm die voucher in het leven werd geroepen”, antwoordt Ilse Meyers.  “Onze reissector wordt zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Om te voorkomen dat professionelen uit de reissector in slechte financiële papieren zouden geraken ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus, werden uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen genomen door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Het Ministerieel Besluit van 19 maart 2020, betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen, tracht dus de reisorganisatoren en de reissector wat financiële ademruimte te geven. “Zonder een systeem van vouchers kon en kan de georganiseerde reissector nog steeds niet overleven. In de huidige omstandigheden van massale verplichte annuleringen van pakketreisovereenkomsten, is er onvoldoende liquiditeit ter beschikking om de terugbetaling van de reizigers onder de bepaalde wettelijke voorwaarden te verzekeren.”

 De basisprincipes

We merken dat een aantal basisprincipes weleens uit het oog worden verloren,” aldus Pascal Nelissen Grade. “Daarom willen we die nog eens in de verf zetten”:

 • De maatregelen voorzien in de Ministeriële Besluiten van 19/03/2020 en 3/04/2020 zijn van uitzonderlijke, tijdelijke en begeleidende aard. Ze hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. Een tegoedbon kan in concreto worden afgeleverd tussen 20 maart en 19 juni 2020, ongeacht de vertrekdatum van de geannuleerde reis.
 • De MB’s zijn enkel van toepassing op pakketreizen die omwille van de coronacrisis worden geannuleerd. Ze zijn dus niet van toepassing op reizen die om andere redenen dan de coronacrisis worden opgezegd.
 • Nogmaals, het maakt niet uit of de reis wordt opgezegd door de reiziger dan wel door de organisator.
 • Opdat het MB toepassing zou vinden, is het noodzakelijk dat de pakketreisovereenkomst uitdrukkelijk wordt opgezegd door één van de partijen. Een ‘automatische’ annulering kan dus niet.
 • De organisator is bij annulering van de reis niet verplicht een tegoedbon af te leveren. Hij heeft de keuze om ofwel hetgeen de reiziger hem reeds effectief betaalde terug te storten, dan wel een tegoedbon met dezelfde waarde uit te geven.
 • Er wordt te vaak uit het oog verloren dat enkel de reisorganisator en dus nooit de doorverkoper, een tegoedbon kan uitgeven.

Wie mag zo’n tegoedbon uitgeven?

Ilse: “Dat is zeer duidelijk. De organisator moet de tegoedbon rechtstreeks aan de reiziger bezorgen. Het MB bepaalt de voorwaarden waaraan de tegoedbon moet voldoen en verplicht de organisator een permanent bestand bij te houden van alle afgeleverde tegoedbonnen. De doorverkoper is op zijn beurt verplicht om aan de organisator alle nuttige gegevens van de reiziger te bezorgen opdat de organisator aan zijn verplichting kan voldoen.”

De doorverkoper moet de organisator ervan informeren indien hij hiervoor als organisator is opgetreden (en bijvoorbeeld een reisdienst heeft toegevoegd aan het door de organisator samengestelde pakket), alsook welke som (een voorschot of de volledige reissom) hij van de reiziger heeft ontvangen.

Om een werkbaar permanent bestand van alle afgeleverde tegoedbonnen op te stellen, moet de organisator de waarde en titularis van de tegoedbon kennen, maar bijvoorbeeld ook de contactgegevens van de reizigers (adres, telefoonnummer en email-adres).

Dat permanent bestand, mag dat wel, GDPR-gewijs?

Pascal: “Enkel de naam en contactgegevens van de reiziger zijn persoonsgegevens in de zin van de in België geldende Privacywetgeving (GDPR). Zoals je weet, moet de organisator (en desgevallend de doorverkoper) alle persoonsgegevens van de reizigers die verwerkt worden bij het sluiten van een reisovereenkomst te allen tijde beschermen en als vertrouwelijk behandelen, in overeenstemming met de in België geldende Privacywetgeving.
Omdat de organisator verplicht wordt om een permanent bestand bij te houden van alle afgeleverde tegoedbonnen, zal hij ook de bescherming van de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens van de reiziger eveneens moeten waarborgen. De organisator is immers de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de reiziger.

Ilse: “Een belangrijk detail nog: de reiziger moet geen (bijkomende) toestemming verlenen voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in dit permanent bestand, want deze verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst.”

Hoeveel moet de waarde van de tegoedbon bedragen?

Pascal: “Ook dat wordt vaak vergeten: de tegoedbon moet een gelijke geldelijke waarde hebben als hetgeen dat de reiziger effectief al betaald heeft voor de geannuleerde reis. Niet meer of niet minder.”

Let wel, voegt Ilse toe, “het gaat hier om pakketreizen, en dat bedrag omvat ook het commissieloon van de doorverkoper, maar NIET wat deze laatste aan de pakketreis zou hebben toegevoegd zoals een annulatieverzekering, een transfer van de luchthaven naar het hotel, of dergelijke meer. Deze ‘toebehoren’ maken immers geen deel uit van de pakketreis en vallen dus ten laste van de doorverkoper of de verzekeraar.”

“Vergeet ook niet dat, indien de doorverkoper van de oorspronkelijke pakketreis een op zichzelf bestaande reisdienst toevoegt, hij zelf organisator wordt”, besluit Pascal nog. “En de organisator mag geen kosten aanrekenen, noch voor de uitgifte, noch voor het gebruik van de tegoedbon.

Voor welke reizen kan de organisator gebruik maken van de tegoedbon?

Pascal: “Zoals reeds gezegd zijn de ministeriële besluiten slechts van tijdelijke aard en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden. Concreet wil dat zeggen dat ze kunnen worden afgeleverd tussen 20 maart en 19 juni 2020, ongeacht de vertrekdatum van de geannuleerde pakketreis”.

De minister – en intussen Europees Commissaris REYNDERS in zijn laatste aanbeveling – heeft na publicatie van haar tweede MB verduidelijkt dat een tegoedbon ook kan uitgegeven worden voor reizen die vóór 20 maart, de datum van inwerkingtreding van het eerste ministerieel besluit, werden geannuleerd maar waarvan de reissom nog niet werd terugbetaald aan de reiziger.

Is de tegoedbon enkel geldig bij dezelfde organisator of mag je kiezen waar je hem verzilvert?

Ilse: “Je mag niet kiezen. Het tweede ministerieel besluit van 3 april 2020 bepaalt zeer duidelijk dat de tegoedbon geldt als titel ten aanzien van de reisorganisator die hem heeft uitgegeven. De reiziger, die de tegoedbon niet kan weigeren, is dus verplicht hem te verzilveren bij de organisator die hem uitgaf.”

Hoe lang is de tegoedbon geldig?

Pascal: “De tegoedbon heeft een geldigheidsduur van minstens 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van uitgifte. Het staat de organisator vrij om deze geldigheidsduur te verlengen.

Indien de reiziger beslist om de tegoedbon binnen de minimumtermijn van 12 maanden niet te verzilveren, heeft hij het recht op terugbetaling van wat hij effectief betaalde voor de geannuleerde reis.

En mocht hij na het verstrijken van die termijn van 12 maanden beslissen om hem niet te verzilveren maar toch nog om de terugbetaling van de ‘reissom’ te vragen, dan is de organisator verplicht om hem terug te betalen binnen een termijn van 6 maanden. Die 6 maanden beginnen te lopen vanaf het ogenblik dat de reiziger de terugbetaling aanvraagt.”

Mag de reiziger hem weigeren?

Ilse: “Neen. De reiziger mag de tegoedbon niet weigeren, maar kan wel kiezen of hij hem gebruikt voor dezelfde of een andere reis. Wanneer de bon komt te vervallen en de reiziger beslist hem niet te verzilveren, dan heeft hij recht op terugbetaling van de som die hij effectief betaalde voor de geannuleerde reis.”

En wat als intussen de reisorganisator failliet gaat?

In het geval dat de organisator insolvabel wordt, dekt zijn insolventieverzekering de terugbetaling van de tegoedbonnen.

Pascal: Het is duidelijk dat Covid-19 een zware impact heeft op de reissector die elke dag ook opnieuw geconfronteerd wordt met nieuwe vragen. Deze kunnen onmogelijk allemaal beantwoord worden in deze bijdrage.”

Ilse: “We hopen jullie hiermee al goed op weg te hebben geholpen.  Hieronder vinden jullie nog een volledige Q&A. En aarzel vooral niet om ons te contacteren met jullie specifieke vragen. Wij blijven te uwer beschikking.”

Q & A

 1. Is het annuleren van de reis ten gevolge van de coronacrisis verplicht?

Er wordt vaak vergeten dat de basisregels van de Reiswet van toepassing blijven op pakketreisovereenkomsten. De ministeriële besluiten houden slechts een uitzondering in door de verplichting tot terugbetaling van de reissom voorlopig op te schorten, wanneer er zich onvermijdbare en buitengewone omstandigheden voordoen.

De artikelen 25 en 26 van de Reiswet blijven dus gelden.

De organisator doet er vaak beter aan om vooreerst aan de reiziger voor te stellen om de bestaande pakketreisovereenkomst die niet meer kan uitgevoerd worden, te wijzigen, bv. door de vertrekdatum en/of de reisbestemming aan te passen. De reiziger moet deze wijziging wel uitdrukkelijk aanvaarden. Weigert hij de aanpassing, dan kan de organisator een vervangende pakketreis voorstellen, overeenkomstig artikel 25 van de Reiswet.

 1. Moet de organisator voor elke geannuleerde reis een tegoedbon uitgeven?

Zoals hierboven uitgelegd, is de organisator niet verplicht een tegoedbon af te leveren, maar heeft hij een keuzerecht.

Verder leggen de ministeriële besluiten strikte voorwaarden op om een tegoedbon te kunnen afleveren:

 • Het moet om een pakketreis gaan.
 • De reis moet uitdrukkelijk zijn opgezegd ten gevolge van de coronacrisis.
 • De tegoedbon dient uiterlijk op 19 juni 2020 afgeleverd te worden.
 • De tegoedbon heeft dezelfde geldelijke waarde als het bedrag dat de reiziger betaalde voor de geannuleerde pakketreis.
 • De tegoedbon heeft een geldigheidsduur van minstens 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van uitgifte, waarna de reiziger om terugbetaling van de ‘reissom’ kan verzoeken.
 1. Wanneer is er sprake van annulatie omwille van de coronacrisis?

Gelet op de huidige crisis zijn sommige reizigers bang om naar het buitenland te reizen. Hierbij dient een belangrijk onderscheid gemaakt te worden tussen reizen die omwille van de coronacrisis niet kunnen doorgaan en reizen die wel kunnen doorgaan, maar waar de reizigers niet willen vertrekken.

De beslissing om een reis te annuleren, zal altijd in concreto, geval per geval moeten beoordeeld worden op basis van de informatie die op het moment van de beslissing gekend is. Reisadviezen in binnen- en buitenland, overheidsmaatregelen in de landen van vertrek of bestemming, zijn essentiële gegevens waarmee rekening dient gehouden te worden. Wetende dat een automatische annulering van de pakketreisovereenkomst in ieder geval niet aan de orde is, dient eerst geëvalueerd te worden of een reis wel of niet moet geannuleerd worden.

 1. De reiziger wil zijn pakketreis met vertrek in juli, augustus, september… annuleren. Kunnen hem annulatiekosten worden aangerekend?

In het licht van het voorgaande is het duidelijk dat wanneer een reis niet kan doorgaan omwille van de coronacrisis, de reiziger recht heeft op een kosteloze annulatie overeenkomstig artikel 30. De organisator beslist in dat geval of hij een tegoedbon uitgeeft, dan wel de reiziger terugbetaalt.

Wanneer de reis nog wel kan doorgaan, maar de reiziger niet wil vertrekken, dan is deze laatste annulatiekosten verschuldigd, meestal overeenkomstig de bijzondere voorwaarden die hem zullen voorgelegd zijn.

 1. De reis werd geannuleerd voor 20 maart 2020. Kan hiervoor een tegoedbon worden afgeleverd?

Zoals gezegd, hebben de ministeriële besluiten op deze vraag geen sluitend antwoord gegeven. Wel heeft minister MUYLLE verduidelijkt dat de organisator een tegoedbon kan uitgeven wanneer de reiziger op 20 maart 2020 nog niet werd terugbetaald voor een reis die omwille van de coronacrisis en voor deze datum werd geannuleerd. Europees Commissaris heeft dit standpunt recentelijk bevestigd.

Dit is een toepassing van de regels van het gemeen verbintenissenrecht.

Wanneer de reiziger in deze omstandigheden toch terugbetaling zou eisen van de ‘reissom’ kan geargumenteerd worden dat hij zich schuldig maakt aan rechtsmisbruik, gelet op de redenen die de minister ertoe brachten haar ministeriële besluiten uit te vaardigen en te publiceren. Er wordt in de aanhef van de ministeriële besluiten immers uitdrukkelijk verwezen naar de internationale noodtoestand die door de WHO werd uitgeroepen. Bovendien verduidelijkte de minister haar standpunt nopens een al dan niet terugwerkende kracht van haar besluit zodat de reiziger zou kunnen verweten worden de geest van het ministerieel besluit alsook de aanbevelingen van de Europese Commissie, met de voeten te treden en de letterlijke interpretatie ervan toe te passen zonder meer.

Wanneer de organisator de reiziger voor 20 maart, de datum van inwerkingtreding van het eerste ministerieel besluit, reeds had terugbetaald, kan geen tegoedbon meer worden afgeleverd.

 1. Welke waarde heeft de tegoedbon?

De waarde van de tegoedbon is gelijk aan het bedrag dat de reiziger daadwerkelijk betaalde voor zijn geannuleerde reis.

Het is welteverstaan dat hetgeen door de reiziger effectief betaald werd, betrekking heeft op een pakketreis, met inbegrip van het commissieloon van de doorverkoper, maar met uitsluiting van wat de doorverkoper aan de pakketreis zou hebben toegevoegd zoals een annulatieverzekering, en transfer van de luchthaven naar het hotel, en dergelijke meer. Deze ‘toebehoren’ maken immers geen deel uit van de pakketreis en vallen dus ten laste van de doorverkoper of de verzekeraar, die ze zelf heeft bijgeboekt.

Indien deze diensten vervat zitten in de pakketreisovereenkomst van de organisator, maken ze wel deel uit van het contract.

Ter herinnering: indien de doorverkoper van de oorspronkelijke pakketreis echter een op zichzelf bestaande reisdienst toevoegt, wordt hij zelf organisator.

 1. De reiziger heeft enkel een voorschot betaald. Moet hij het resterende saldo betalen?

De reiziger moet het saldo betalen wanneer de reis niet geannuleerd wordt of dient te worden en dus nog steeds kan doorgaan.

Alleen wanneer de reis ten gevolge van de coronacrisis zou geannuleerd zijn en de reiziger slechts een voorschot had betaald, kan hij niet verplicht worden het saldo van de reissom alsnog te betalen.

De waarde van de tegoedbon die hem eventueel zal overhandigd worden, is dan gelijk aan het betaalde voorschot.

In ieder geval mag de organisator geen kosten aanrekenen, noch voor de uitgifte, noch voor het gebruik van de tegoedbon.

 1. De reis wordt geboekt via een doorverkoper. Wie geeft de tegoedbon uit?

Er werd reeds meermaals onderlijnd dat enkel de organisator en dus nooit de doorverkoper, een tegoedbon mag uitgeven.

De organisator moet de tegoedbon rechtstreeks aan de reiziger bezorgen en houdt overeenkomstig het ministerieel besluit een permanent bestand bij van alle afgeleverde tegoedbonnen.

De doorverkoper is derhalve verplicht om aan de organisator alle nuttige gegevens van de reiziger te bezorgen zodat de organisator aan zijn verplichting kan voldoen. Hij moet de organisator informeren of hij inzake als organisator is opgetreden (een reisdienst heeft toegevoegd aan het door de organisator samengestelde pakket), alsook welke som (een voorschot of de volledige reissom) hij van de reiziger heeft ontvangen.

Teneinde een werkbaar permanent bestand op te stellen, moet de organisator de waarde en titularis van de tegoedbon kennen, maar bijvoorbeeld ook de contactgegevens van de reiziger (adres, telefoonnummer en email-adres) opdat de organisator de reiziger rechtstreeks kan contacteren voor de afgifte van de tegoedbon.

 1. Moet de reiziger toestemming geven om zijn persoonsgegevens (naam en contactgegevens) op te nemen in het permanent bestand van de afgeleverde tegoedbonnen?

De reiziger moet geen (bijkomende) toestemming verlenen aan de organisator voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in dit permanent bestand. Deze verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van de reisovereenkomst.

 1. Worden de persoonsgegevens van de reizigers, zoals verwerkt in het permanent bestand van de afgeleverde tegoedbonnen van de organisator, beschermd?

Bij het sluiten van een reisovereenkomst moeten de verwerkte persoonsgegevens van de reiziger door de organisator (en desgevallend de doorverkoper) te allen tijde beschermd en vertrouwelijk behandeld worden in overeenstemming met de in België geldende Privacywetgeving.

Zoals hierboven uitgelegd, is de verwerking van de persoonsgegevens van de reiziger noodzakelijk voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Daarenboven is de organisator overeenkomstig het ministerieel besluit verplicht een permanent bestand bij te houden van de afgeleverde tegoedbonnen. De bescherming van de hiervoor noodzakelijke persoonsgegevens zal bijgevolg eveneens door de organisator gewaarborgd moeten worden. De organisator is immers de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de reiziger.

 1. Wat met de commissie van de doorverkoper?

Daar de tegoedbon een gelijke geldelijke waarde heeft als wat de reiziger daadwerkelijk betaalde voor zijn geannuleerde reis, is het commissieloon van de doorverkoper hierin begrepen.

Daarom is het essentieel dat de doorverkoper de nodige transparantie aan de dag legt met betrekking tot de sommen die hij effectief ontving van de reiziger toen deze zijn reis boekte. Enkel op deze manier kan de organisator zijn verplichtingen ten aanzien van de reiziger nakomen.

Deze transparantie biedt ook het voordeel dat de organisator kan nagaan of de doorverkoper niet opgetreden is als reisorganisator door aan de oorspronkelijke pakketreis een op zichzelf bestaande reisdienst te voegen.

Indien aan de reiziger een tegoedbon afgeleverd wordt, kan overeengekomen worden dat de doorverkoper zijn commissie behoudt totdat de reiziger beslist of hij de tegoedbon al dan niet verzilvert. De afspraken die de organisator en doorverkoper hierover maken, worden best schriftelijk vastgelegd.

Indien niet, worden alle sommen die de reiziger voor de geannuleerde reis betaalde aan de organisator teruggestort met inbegrip van de commissie van de doorverkoper.

Indien de reiziger echter de tegoedbon verzilvert en dus een nieuwe reis boekt, zal de door de doorverkoper reeds ontvangen commissie gelden als commissieloon voor deze nieuwe reis. Anders gezegd, de doorverkoper zal in geen geval een tweede commissieloon kunnen aanrekenen.

 1. Hoe kan de reiziger de tegoedbon gebruiken?

De tegoedbon geldt als titel ten aanzien van de organisator die hem heeft uitgegeven en kan dus enkel bij deze organisator verzilverd worden.

Weze opgemerkt dat de identiteit van de doorverkoper doorgaans vermeld wordt op de tegoedbon. Dit kan de reiziger alleen aansporen maar niet verplichten om de nieuwe reis via deze doorverkoper te boeken.

Wel kan de reiziger de hem afgeleverde tegoedbon gebruiken naar eigen keuze. De tegoedbon kan dus worden aangewend voor eenzelfde dan wel een andere reis.

 1. Wat als de reiziger de tegoedbon 1 jaar na afgifte niet heeft gebruikt?

Dan heeft de reiziger recht op terugbetaling.

Wanneer de reiziger na het verstrijken van de  verplichte minimumtermijn van 12 maanden verzoekt om terugbetaling van hetgeen hij reeds betaalde voor de geannuleerde reis, is de organisator gehouden om hem terug te betalen, doch slechts binnen een termijn van 6 maanden vanaf het ogenblik dat hij door de reiziger verzocht werd om terug te betalen.

 1. De luchtvaartmaatschappij annuleert de vlucht die deel uitmaakte van de pakketreis.
  Is het pakket hierdoor geannuleerd?

Er is geen automatische annulatie van de pakketreisovereenkomst.

De organisator zal steeds dienen na te gaan of de reis alsnog kan doorgaan, bv. door een nieuwe vlucht te boeken bij een andere luchtvaartmaatschappij.

Vaak schrijven luchtvaartmaatschappijen vandaag een ‘Coronategoedbon’ uit ten voordele van de reiziger. Indien de pakketreis geannuleerd is en de organisator beslist om een tegoedbon uit te geven, zal hij deze van de luchtvaartmaatschappij louter ten informatieve titel als bijlage kunnen voegen bij zijn tegoedbon. De organisator kan zo de reiziger aansporen, zonder hem te kunnen verplichten, om een nieuwe reis met dezelfde luchtvaartmaatschappij te boeken.

 1. Kan een reiziger in tijden van coronacrisis een nieuwe reis boeken?

Ook in tijden van corona kunnen uiteraard nieuwe reizen geboekt worden.

Wel dienen de organisator en desgevallend de doorverkoper, bijzonder waakzaam te zijn bij het informeren van de reiziger. De door de wet opgelegde informatieverplichtingen die rusten op de organisator en de doorverkoper, zullen strikter dan ooit dienen nageleefd te worden.

Niet alleen zal de reiziger moeten geïnformeerd worden over de formaliteiten op gezondheidsgebied die gelden, maar ook over de specifieke coronamaatregelen in het land van bestemming, zoals het al dan niet verplicht dragen van mondmaskers, enzovoorts.

Bij het boeken van een nieuwe reis moet de organisator en eventueel de doorverkoper, immers anticiperen op het risico dat de reiziger zou kunnen lopen door de ‘aanwezigheid’ van het coronavirus op de plaats van bestemming. Het gemeen recht bepaalt dat de organisator/doorverkoper alle noodzakelijke informatie dient mee te delen welke een normaal zorgvuldig en vooruitziend professioneel in dezelfde omstandigheden zou meedelen. In de rechtspraak en rechtsleer wordt zelfs aangenomen dat de verplichting tot uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst ook de verplichting inhoudt tot het verstrekken van relevante gegevens in de precontractuele fase.

Volledigheidshalve zal de reiziger moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden tot het sluiten van een annulatieverzekering. In dat geval zal de nodige aandacht moeten geschonken worden aan de bijzondere voorwaarden van de betreffende polis en vooral de uitsluitingen die hierin zouden opgenomen zijn.

Tenslotte dient de organisator de polisvoorwaarden aandachtig na te lezen wanneer hijzelf de polis heeft onderschreven ten voordele van de reiziger. In dat geval zal de organisator de verzekeringsnemer zijn en de reiziger de begunstigde van de polis.

 

 

 

 

Comments