Newsflash, Vakvereniging

Betalingen in contanten, de eerste stap naar een “level playingfield” is gezet

Met het aanpassen van het beperkende karakter van de 10%-voorschotregel werd een eerste belangrijke stap gezet in het creëren van een “level playingfield”. Hierdoor zal de Belgische reissector – bij uitbreiding uiteraard ook andere sectoren – met gelijkere wapens in de markt kunnen komen versus onze buurlanden.

In De Hoogvlieger 241 van mei jongstleden werden de VVR-leden en lezers reeds geïnformeerd over de stappen die de VVR hierin nam. Samen met de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s en initiatieven via UNIZO werd een grondig dossier opgebouwd om het concurrentiële nadeel versus onze buurlanden weg te werken.

We zijn dan ook bijzonder verheugd om deze resultante hiervan omgezet te zien.

Zoals VVR reeds in de E-Vram van 19 oktober 2017 werd meegedeeld, werd door een wet van 18 september (*) het verbod op cashbetalingen gewijzigd. Sedert 16 oktober gelden nieuwe regels.

De belangrijkste wijziging is de afschaffing van de voorschotregeling van 10%. Tot nu toe mocht je als handelaar bij een verkoop van méér dan 3.000 Euro slechts een cashvoorschot ontvangen van maximum 10% van het totale bedrag. Ongeacht de omvang van het bedrag, mag je nu steeds maximum 3.000 Euro cash ontvangen.

Concreet: verkoop je een reis van 4.500 Euro, dan mag je onder deze nieuwe regel maximum 3.000 Euro cash ontvangen. De overige 1.500 Euro moet dan op een andere manier betaald worden (overschrijving, kaartbetaling,…)

Een tweede belangrijke wijziging is dat het verbod geldt voor alle betalingen en schenkingen. Waar voordien het verbod enkel gold op verkopen door handelaars, geldt het verbod nu ook wanneer je als ondernemer iets koopt of verkoopt, zowel tegenover particulieren als andere ondernemingen.

Het verbod op cashbetalingen is zoals voordien niet van toepassing op consumenten onderling.

(*) Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten – gepubliceerd in het Staatsblad op 6 oktober 2017

Als vakvereniging streven we ernaar de rechten van de Belgische reissector en onze leden in het bijzonder maximaal te vrijwaren en beogen dat “level playingfield” zodat alle betrokken actoren dezelfde kansen krijgen en het zaken doen in de reissector maximaal kan gestimuleerd worden. Dit beogen we binnen België en Vlaanderen in het bijzonder. Echter, gezien de Europese context dient ook hier deze balans gevrijwaard te worden.

Het verschil tussen de landen speelt vandaag in het nadeel van de Belgische reissector daar de toegestane bedragen verschillen per land en dus impact hebben op de verkoop, omzet en alles wat hier uit voortvloeit.

De huidige Europese richtlijn laat cash betalingen tot 10.000 € toe. Het feit dat België hier andere normen toepast zorgt binnen de Europese markt voor een verstoring waardoor het level playingfield verdwijnt.

De Belgische reissector ziet dan ook verkoop naar bijvoorbeeld landen als Nederland, Duitsland en Luxemburg verschuiven. Dit probleem stelt zich vooral in de grensstreek, maar binnen een Europese context en een steeds transparantere markt over het gehele grondgebied.

Bovendien houdt de huidige sanctiemaat, 10%, geen enkele rekening met de marges die in de reissector gelden. Voor de toeristische sector liggen deze vandaag tussen de 3 en de 4%. De delta versus de 10% hoeft dan ook geen verder betoog.

België heeft striktere regels opgelegd – eerst bedroeg de beperking 5000 euro en in 2014 werd dit nog verder beperkt tot 3000 euro – dan diegene die door de Europese verordening opgelegd worden en dit leidt tot een verschuiving van de verkoop naar onze buurlanden en is dus de facto een belemmering voor het handelsverkeer op de interne markt.

Er werd dus een belangrijke eerste stap gezet door deze aanpassen met betrekking tot de voorschotregeling. Het werk is echter nog niet gedaan. Door via de verschillende kanalen dit dossier hoog op de agenda te behouden, blijven we als vakverenigingen druk zetten om tot een eerlijk level playingfield te komen.

Koen van den Bosch, gedelegeerd bestuurder & ceo VVR

Comments