Geen onderdeel van een categorie

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Tenzij andere bijzondere voorwaarden schriftelijk tussen de partijen werden overeengekomen, gelden de hier volgende bepalingen bij het aanvaarden van opdrachten. Meldingen, al dan niet gedrukt op de brieven en documenten, worden als niet-bestaande beschouwd als zij niet met onze algemene voorwaarden overeenstemmen. Elke door ons aanvaarde opdracht impliceert dat de klant deze voorwaarden kent en ze als een integraal bestanddeel van de overeenkomst aanvaardt.

 

 1. Travel Magazine kan op eender welk ogenblik nieuwe algemene voorwaarden stellen. Zij zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat zij worden gepubliceerd. Op de lopende contracten en reserveringen hebben zij echter slechts uitwerking na kennisgeving aan de agentschappen en/of adverteerders. De adverteerders en/of hun agentschappen beschikken in dat geval over een termijn van acht dagen om hun lopend contract op te zeggen en/of reserveringen te annuleren. Hebben zij dat in die periode van acht dagen niet gedaan, dan worden zij geacht akkoord te gaan met de nieuwe tarieven en/of algemene voorwaarden.

 

 1. Elk aan Travel Magazine toevertrouwd order wordt slechts na schriftelijke bevestiging aanvaard. Niettegenstaande deze schriftelijke bevestiging kan de genoemde publiciteitsregie – zonder enige rechtvaardiging – de advertentie weigeren (zelfs als deze deel uitmaakt van een contract dat reeds voor een gedeelte is uitgevoerd) als zij dat mocht nodig achten. Deze beslissing kan in geen geval aanleiding geven tot enige vergoeding of verhaal en de regie is niet gehouden zijn beslissing te aanvaarden.

 

 1. De door de adverteerder of zijn tussenpersoon gevraagde plaats voor zijn publiciteit zal in de mate van het mogelijke geëerbiedigd worden. Bepaalde plaatsen kunnen slechts gewaarborgd worden tegen betaling van de daartoe voorziene tariefvoorwaarden, zelfs als dit uitdrukkelijk anders werd bedongen. Wanneer een klant zich ertoe verbonden heeft een hogere prijs volgens het tarief te betalen om een speciale plaats te bekomen, zal hij, als zijn advertentie omwille van de lay-out of om een andere reden op een andere plaats verschijnt dan voorzien, de prijs zonder verhoging moeten betalen, en dit zonder enig verhaal.

 

 1. Elk publiciteitscontract wordt geacht te worden uitgevoerd binnen de termijn van maximum 12 maanden, met ingang van de datum van aanvaarding.

 

 1. Staking, lock-out, brand of elk ander geval van overmacht dat de publicatie van één of meerdere inlassingen zou beletten, schort de uitvoering van het contract op, maar annuleert het niet.

 

 1. Het agentschap en/of zijn adverteerders handelen als auteur en dragen bijgevolg de volle verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het verschijnen van hun advertentie. Zij staan in voor elk verhaal dat tegen de uitgever en de drukker kan worden gedaan.

 

 1. Travel Magazine behoudt zich het recht voor, de uitvoering van een order te weigeren of uit te stellen zonder recht op schadeloosstelling. Wanneer de verkoper zich heeft verbonden de publiciteit op een welbepaald tijdstip te doen verschijnen, maar dit nalaat, dan moet deze klacht onder dezelfde voorwaarden als andere klachten (cfr. art. 17) worden geformuleerd. De genoemde publiciteitsregie kan de uitvoering van elk order stopzetten zonder voorafgaande verwittiging en zonder dat er mogelijkheid is tot aanspraak op vorderbare sommen, wanneer de betaling van de reeds verschenen publicatie bij vervaldatum nog niet is geschied.

 

 1. Travel Magazine moet binnen de in de advertentietarieven vastgestelde termijnen en in overeenstemming met de voorwaarden van die tarieven in het bezit gesteld worden van het materiaal en van de richtlijnen met betrekking tot de plaatsing ervan. Bij het overschrijden van die termijnen wijst de genoemde publiciteitsregie elke verantwoordelijkheid van de hand voor fouten, die naar aanleiding van de inlassing plaatsvonden.

 

 1. De klant dient persklare documenten, films en zetwerk te leveren en dit moet beantwoorden aan de bijzondere eisen, gesteld door de wijze van drukken. Als de klant geen persklaar materiaal levert, zullen de kosten voor drukproef, clichés, zetwerk, films en vertalingen in rekening worden gebracht. Als de klant geen persklaar materiaal levert, worden bovendien de keuze van de lettersoort en de lay-out vrij aan de drukker overgelaten. Alle door ons ontworpen composities blijven ons eigendom en zijn beschermd door het auteursrecht. Tekeningen, schetsen of drukproeven die niet door een bestelling worden gevolgd, worden in rekening gebracht. Alle verbeteringen en/of aanvullingen op de proeven, die van het oorspronkelijk stuk verschillen, worden naar verhouding aangerekend. Het tijdschrift wijst alle verantwoordelijkheid af betreffende gebreken bij het drukken die te wijten zijn aan materiaal of documenten, die niet aan de voorwaarden voor een goede weergave voldoen.

 

 1. Travel Magazine wijst alle verantwoordelijkheid af nopens vergissingen die het gevolg zijn van twijfelachtige, onvolledige, onduidelijk geschreven, slecht opgestelde of telefonisch overgemaakte onderrichtingen. Dat geldt eveneens voor gebeurlijke vertalingen. In geen enkel geval verlenen gebeurlijke vergissingen, drukfouten of slechte en/of onduidelijke weergave van tekst en beeld, de klant het recht de inlassing niet te betalen of schadevergoeding te eisen.

 

 1. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het vergeten of onduidelijk drukken van een sleutelnummer of voor een vergissing bij het samenstellen of plaatsen ervan. Er wordt ook geen verantwoordelijkheid genomen voor teksten die in een cliché moeten worden bijgezet of vervangen. Vergissingen of onvolkomenheden, voortvloeiend uit materiaal dat niet in orde is, kunnen geen aanleiding zijn tot betwisting, weigering tot betalingen of een kosteloze nieuwe inlassing.

 

 1. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en de volmaakte onveranderlijkheid der inkten worden niet gewaarborgd. Afwijkingen, eigen aan de aard van het uit te voeren werk, moeten toegelaten worden (cfr. de voorschriften en de gebruiken van de papiernijverheid).

 

 1. De aanvragen tot stopzetting of schorsing van opgegeven advertentieopdrachten dienen schriftelijk bij Travel Magazine te gebeuren. Zulks geschiedt uiterlijk 12 weken voor de verschijningsdatum. Behalve wanneer bij de onderscheiden tarieven andere termijnen worden voorzien of vermeld, is de inlassing vast en onherroepelijk.

 

 1. Het door de klant ter beschikking van de publiciteitsregie van Travel Magazine gestelde materiaal wordt gedurende 12 maanden na de laatste plaatsing bewaard. Na die termijn wordt het niet door de klant teruggevraagde materiaal vernietigd. Het door de klant ter beschikking gestelde materiaal dat zich in de drukkerijen bevindt, is tegen geen enkel risico verzekerd. Derhalve wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen voor de beschadiging van het materiaal ten gevolge van de behandelingen die het moet doorstaan, en voor het verlies ervan. De tekeningen, films, platen, papieren e.d. die eigendom zijn van de klant, en die in de drukkerijen berusten – al dan niet betaald – blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk de uitgever van alle verantwoordelijkheid ontlast.

 

 1. Wanneer de klanten opdracht geven clichés of films te maken van eender welke tekening of document, impliceert dit dat zij daartoe de toestemming hebben bekomen, zonder enige verantwoordelijkheid van Travel Magazine.

 

 1. Elke klacht moet, om in aanmerking te kunnen worden genomen, schriftelijk bij Travel Magazine binnenkomen, uiterlijk 72 uur na het verschijnen van de advertentie.

 

 1. De opdrachtgever (agentschap of adverteerder) krijgt kosteloos een bewijsnummer. Bijkomende exemplaren kunnen tegen facturatie verkregen worden.

 

 1. De agentschappen en ook hun tussenpersonen of gevolmachtigden zijn er solidair toe gehouden, de inlassingen te betalen.

 

 1. Onze leveringen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, contant of op de vervaldag die op onze factuur vermeld wordt. Bij niet-betaling op de vervaldatum worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 0,8% per maand verschuldigd vanaf de factuurdatum. Daarenboven, indien de betaling meer dan 1 maand na de vervaldatum uitblijft, is conventioneel bedongen dat van rechtswege een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding eisbaar is ten belope van 10% op het nog verschuldigde saldo van de factuur met een minimum van 125€ en een maximum van 500€ per factuur en dit buiten de voorvermelde intrest. Eveneens zijn alle andere facturen onmiddellijk eisbaar.

 

 1. Alle geschillen betreffende onze facturen zijn onderworpen aan het Belgische recht en dienen voorgelegd te worden aan de rechtbanken van het arrondissement Mechelen.

 

Alle verdere inlichtingen:

Travel Magazine
Hanswijkstraat 23, 2800 Mechelen (Belgium)
Tel. +32/15/450.350 – Fax +32/15/450.360
travmag@travel-magazine.be

Conditions de vente en français sur simple demande

Comments